KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetimi Sistemi)

KAYS

KAYS, Kalkınma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansının kurumsal işleyişini güçlendiren, kurum içindeki mevcut mali süreçlerin verimliliğini arttıran ve finansal yönetimini sağlayan NKR YAZILIM’ ın WAD-e teknolojisiyle geliştirilmiş YÖNETİM SİSTEMİ projesidir..

KAYS Projesi ile gerçekleştirilen hizmetler ana başlıkları itibariyle aşağıdaki faaliyetleri kapsar ;

1

Kalkınma Bakanlığı Kapsamında; Ajansların, bölge planı, faaliyet tanımları, çalışma programları, ajans bütçesi ve harcama programları faaliyetlerinin takibini, denetimini ve genel tanımlamaları gerçekleştirilir.

2

Merkez Yönetimi Kapsamında; Yeni kurulan ajansı sisteme ekleme, kayıtlı ajans bilgilerinin sistemden güncellemesi, Genel Sekreter atama, bakanlık kullanıcı ekleme – çıkarma, ajans logosu ekeme-çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

3

Dönem başında bütçe tertipleri, ajans payları, yerel kurum payları, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma faaliyetleri gerçekleştirilirken dönem içerisinde belediye listesi, icra daireleri, malzeme listesi, maaş katsayı, hesap planı bilgileri ekleme faaliyetleri gerçekleştirilir.

4

Ajans Yönetimi Kapsamında; Personel ekleme, yetkilendirme ve vekalet, harcama birimi ve kurul üyesi ekleme – çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

5

Dönem başında, ajansa ait bölge planı, faaliyet tanımları, çalışma programı, bütçe tavanı ve harcama programı faaliyetleri gerçekleştirilir ve ajans tarafından onaylanan bütçe Kalkınma Bakanlığı onayına sunulur.

6

Onaylanan bütçeye ilişkin harcama programı oluşturulur ve muhasebeleştirilir.

7

Dönem içerisinde yapılan bütçe değişiklikleri KAYS üzerinden revize edilir.

8

Ajanslar; harcama ve muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirebilmekte ve bu faaliyetlere bağlı oluşan Mali raporlarını KAYS üzerinden alabilmektedir.

9

Harcama Süreçleri Kapsamında; Mal alımı, Hizmet alımı, Periyodik ödemeler, Personel ödemeleri, Yolluk harcamaları, Proje Ödemeleri, Değerlendirici Ödemeleri ve Diğer Alımlar, sistem üzerinden izlenebilir ve ajans harcamalarının belirli bir standartta yapılmasını sağlanır.

10

Sistem üzerinden yapılan harcama süreçleri mevzuata uygun onay mekanizmaları çerçevesinde adım adım gerçekleştirilir; ihtiyaç listesi hazırlanır, bu listeye bağlı harcama talimatı oluşturulur ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.

11

Mal, hizmet ve diğer alımlar; ajansın taşıtlar, kırtasiye, temsili ağırlama için kullanılan tüketim malzemeleri, güvenlik ve temizlik v.b. ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır..

12

Periyodik Ödemeler Kapsamında; Kira, elektrik, doğalgaz, internet, gazete aboneliği, motorlu taşıt vergisi, telefon v.b. düzenli ödemeleri kapsar ve ilgili faaliyetler gerçekleştirilir.

13

Personele Ait Maaş Ödemeler Kapsamında; aylık tanımlanan sigorta bilgileri üzerinden kıst, fark ve normal maaş olmak üzere üç şekilde hesaplanır. Hesaplanan maaşa ilişkin bordro bilgileri sistem üzerinden oluşturulur ve ödeme işlemi gerçekleştirilir. Yolluk harcamaları yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilir.

14

Proje Ödemeleri Kapsamında; mali destek, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek başlıkları altında gerçekleştirilir.

15

Değerlendirici Ödemeleri Kapsamında; Proje değerlendirme sürecinde yer alan Kamu Personeli, Özel ve Yüksek Öğretim Görevlilerine yapılan ödemeler ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilir.

16

Muhasebe İşlemleri Kapsamında; Dönem başı, bütçe ve bütçe revizyonları, harcama programları, taahhüt, teminat, kişilerden alacaklar, emanet, banka tahsilat, ödeme, dönem sonu işlemleri ve yapılan harcamalar ajanların muhasebesel yapısına uygun olarak gerçekleştirilir ve takibi sağlanır.

Yukarı